Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Önümçiligiň we söwdanyň, senagat we söwda integrasiýa işini öz içine alýan kompaniýa.

Müşderiniň dizaýnyny we matasyny kabul edýärsiňizmi?

Hawa, ululygy we reňki müşderiniň islegi ýaly edip biler, aýratyn logotipler we aýratyn atlar, sanlar zerur bolanda goşulyp bilner, Diňe logotipiňizi ýa-da dizaýnyňyzy PDF ýa-da AI formatda ibermeli ýa-da jikme-jik islegleriňizi bize aýtmaly.Professional dizaýnerlerimiz size iň oňat çözgüt hödürlärler.

Hilini nädip dolandyryp bilersiňiz?

Hil ileri tutulýar. Moda hemişe başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýär.Zawodymyz, her ädimde hilini birin-birin barlamak üçin QC ugradyjysyny kesgitledi.

Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?

Size nusgalary hödürlemek mertebedir.
1), Aksiýamyzda nusga bar bolsa, size bereris, diňe Express A / C No. belgiňizi berersiňiz.
2), aksiýamyz ýok bolsa, biz ony siziň üçin ederis, onda nusga tölegini we ýükleri tölemeli, her niçigem bolsa nusga tölegi indiki sargytlarda size gaýtarylar.

Nusgalary ýa-da önümleri haçan alyp bilerin?

1) Mysal üçin: Adatça, dizaýn tassyklanandan soň öndürmek üçin 7-10 gün gerek bolar.

2) Köpçülikleýin sargyt üçin: Sargyt tassyklanylandan soň zawoda iberiler we mukdaryna görä başlangyç önümçilik senesini düzerler.Sene tassyklanandan soň, önümçilik üçin takmynan 30 iş güni.her ädimde size suratlary we önümi görkezeris.

Haýsy töleg şertlerini kabul edip bilersiňiz?

Gözümizde L / C, T / T ýa-da Western Union kabul edýäris.