Habarlar

 • Guramaçylar şu gün 2022 TCS Londo-ny tassykladylar

  Guramaçylar şu gün 2022 TCS London marafonynyň 2-nji oktýabrda geçiriljekdigini tassykladylar.Bu, London marafonynyň adaty aprel senesi däl-de, oktýabr aýynda geçiriljek üçünji ýyl bolar.(2021 çäresi 3-nji oktýabrda ýekşenbe güni bolar.) Hugh Brasher, Ew ...
  Koprak oka
 • Kompaniýamyzyň onlaýn sergisine hoş geldiňiz

  Salam dostlar!131-nji ýaryşa gatnaşýarys.Kanton ýarmarkasy onlaýn görkezilýär.Göni ýaýlym otagymyza hoş geldiňiz 江 西凯 顺 c c (cantonfair.org.cn) Size hünär we aýratynlyk önümlerimiziň jikme-jikliklerini görkezeris.Flees köýnek, başlyk, ýogalýanlar, polýar ýüň penjekler, futbolkalar, polo şi ...
  Koprak oka
 • Soraglara hoş geldiňiz

  Gadyrly dostlar, günüňiz haýyrly bolsun diýip umyt edýärin.CNY dynç alyşymyzdan gaýdyp işimiziň bardygyny size habar bermek üçin ýazýaryn.islendik täze taslamany gözlemek üçin hoş geldiňiz, dost.
  Koprak oka
 • CNY dynç alyş habarnamasy barada

  Gadyrly müşderiler, Hytaýyň täze ýyl dynç alyşyny 30-njy seneden, Janan we 8-nji fewralda başlarys. Baýramçylyk wagtynda 48 sagadyň dowamynda e-poçtaňyza jogap bereris.Şeýlelik bilen, bazarda köýnekli köýnek / kapot, beýsbol kurtka, polýar ýüň kurtka, ylgawçy, kostýum, po ...
  Koprak oka
 • Olüň ýaly material ýadyna düşüp, görnüşini üýtgedip biler

  Saçyny düzeden her kimiň bilişi ýaly, suw duşmandyr.Heatylylyk bilen düzedilen saçlar, suwa degen minutda yza öwrüler.Näme üçin?Sebäbi saç şekilli ýadyna eýe.Maddy aýratynlyklary, belli bir gyjyndyrmalara jogap hökmünde görnüşini üýtgetmäge we gaýdyp gelmäge mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • 128-nji Kanton ýarmarkasyna onlaýn gatnaşarys, serginiň wagty 15-nji.24-nji

  2.Biz 128-nji Kanton ýarmarkasyna onlaýn gatnaşarys, serginiň wagty 15-nji.24-njiOktýabr, onlaýn stendimize baryp görmäge hoş geldiňiz.Sahypamyz çykandan soň habar beriler.Kanton ýarmarkasynda yzygiderli üpjün ediji hökmünde 114-nji ýyldan başlap, ýylda iki gezek, maý we oktýabr aýlarynda Gu-da ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň Milli Senagat we Maglumat ministrligi ýanwar aýyndan başlap eksport maglumatlary berýär.

  1. Hytaýyň Milli Senagat we Maglumat ministrligi eksport maglumatlary berýär, 2020-nji ýylyň ýanwar aýyndan awgust aýyna çenli Hytaýyň dokma önümleriniň söwdasy 187,41 milliard ABŞ dollary, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 5,62% ýokarlandy.Şu aýyň awgust aýynda eksportyň mukdary 14,72 milliard ABŞ dollary, 4 ösüş ...
  Koprak oka
 • Noýabr aýynda nobatdaky göni kanton ýarmarkasyna gatnaşarys, täze önümlerimizi görkezeris, bize üns beriň!

  Noýabr aýynda nobatdaky göni kanton ýarmarkasyna gatnaşarys, täze önümlerimizi görkezeris, bize üns beriň!
  Koprak oka