Senagat habarlary

  • Olüň ýaly material ýadyna düşüp, görnüşini üýtgedip biler

    Saçyny düzeden her kimiň bilişi ýaly, suw duşmandyr.Heatylylyk bilen düzedilen saçlar, suwa degen minutda yza öwrüler.Näme üçin?Sebäbi saç şekilli ýadyna eýe.Maddy aýratynlyklary, belli bir gyjyndyrmalara jogap hökmünde görnüşini üýtgetmäge we gaýdyp gelmäge mümkinçilik berýär ...
    Koprak oka
  • 128-nji Kanton ýarmarkasyna onlaýn gatnaşarys, serginiň wagty 15-nji.24-nji

    2.Biz 128-nji Kanton ýarmarkasyna onlaýn gatnaşarys, serginiň wagty 15-nji.24-njiOktýabr, onlaýn stendimize baryp görmäge hoş geldiňiz.Sahypamyz çykandan soň habar beriler.Kanton ýarmarkasynda yzygiderli üpjün ediji hökmünde 114-nji ýyldan başlap, ýylda iki gezek, maý we oktýabr aýlarynda Gu-da ...
    Koprak oka